TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: challenge

/'tʃælindʤ/
Thêm vào từ điển của tôi
Động từ Danh từ
 • động từ

  thách, thách thức

  to challenge someone to a duel

  thách ai đấu kiếm

 • danh từ

  (quân sự) tiếng hô

 • sự thách thức

  to issue (send) a challenge

  thách, thách thức

  to take up (accept) a challenge

  nhận lời thách thức

 • (pháp lý) sự không thừa nhận

 • hiệu lệnh (cho tàu thuỷ, máy bay) bắt trưng bày dấu hiệu

 • động từ

  (quân sự) hô

 • không thừa nhận

 • đòi hỏi, yêu cầu

  to challenge attention

  đòi hỏi sự chú ý