TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: was

/bi:/
Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
 • động từ

  thì, là

  the earth is round

  quả đất (thì) tròn

  he is a teacher

  anh ta là giáo viên

 • có, tồn tại, ở, sống

  there is a concert today

  hôm nay có một buổi hoà nhạc

  are you often in town?

  anh thường có ở tỉnh không

  ví dụ khác
 • trở nên, trở thành

  they'll be linguists in some years time

  vài năm nữa họ sẽ trở thành những nhà ngôn ngữ học

 • xảy ra, diễn ra

  when is the wedding to be

  bao giờ đám cưới sẽ cử hành

 • giá

  this book is five pence

  cuốn sách này giá năm xu

 • be to phải, định, sẽ

  what time am I to come?

  mấy giờ tôi phải đến

  he is to leave for Hanoi tomorrow

  ngày mai nó sẽ đi Hà nội

 • (+ động tính từ hiện tại) đang

  they are doing their work

  họ đang làm việc của họ

 • (+ động tính từ quá khứ) bị, được

  the boy is scolded by his mother

  đứa bé bị mẹ mắng

  the house is being built

  ngôi nhà đang được xây

  ví dụ khác

  Cụm từ/thành ngữ

  to have been

  đã đi, đã đến

  to be against

  chống lại

  to be for

  tán thành, đứng về phía