TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: have

/hæv, həv, v/
Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
 • động từ

  to have nothing to do

  không có việc gì làm

  June has 30 days

  tháng sáu có 30 ngày

 • (+ from) nhận được, biết được

  to have news from somebody

  nhận được tin ở ai, nhờ ai mà biết tin

 • ăn; uống; hút

  to have breakfast

  ăn sáng

  to have some tea

  uống một chút trà

  ví dụ khác
 • hưởng; bị

  to have a good time

  được hưởng một thời gian vui thích

  to have a headache

  bị nhức đầu

  ví dụ khác
 • cho phép; muốn (ai làm gì)

  I will not have you say such things

  tôi không cho phép (muốn) anh nói những điều như vậy

 • biết, hiểu; nhớ

  to have no Greek

  không biết tiếng Hy-lạp

  have in mind that...

  hãy nhớ là...

 • (+ to) phải, có bổn phận phải, bắt buộc phải

  to have to do one's works

  phải làm công việc của mình

 • nói, cho là, chủ trương; tin chắc là

  as Shakespeare has it

  như Sếch-xpia đã nói

  he will have it that...

  anh ta chủ trương là...; anh ta tin chắc là... một cái

 • thắng, thắng thế

  the ayes have it

  phiếu thuận thắng

  I had him there

  tôi đã thắng hắn

 • tóm, nắm, nắm chặt ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  to have somebody by the throat

  bóp chặt cổ ai

  I have it!

  (nghĩa bóng) tớ tóm được rồi!, tớ nắm được rồi!

 • sai khiến, nhờ, bảo, bắt (ai làm gì...)

  to have one's luggage brought in

  bảo đưa hành lý của mình vào, nhờ đưa hành lý của mình vào

 • (từ lóng) bịp, lừa bịp

  you were had

  cậu bị bịp rồi

  to have a hat on

  có đội mũ

  ví dụ khác
 • bắt, đưa ra toà

 • đi nhổ răng

 • không có chứng cớ gì để buộc tội ai

 • thằng cha ấy thế là hết thời (lỗi thời) rồi

 • thằng cha ấy chẳng hòng gì được nữa đâu

 • danh từ

  the haves and havenots (thông tục) những người giàu và những người nghèo

 • (từ lóng) sự lừa bịp; hành động lừa bịp

  Cụm từ/thành ngữ

  to have at

  tấn công, công kích

  to have on

  coa mặc, vẫn mặc (quần áo...); có đội, vẫn đội (mũ...)

  to have up

  gọi lên, triệu lên, mời lên

  thành ngữ khác