Từ: be

/bi:/

Động từ
 • động từ

 • thì, là
 • the earth is round

  quả đất (thì) tròn

  he is a teacher

  anh ta là giáo viên

 • có, tồn tại, ở, sống
 • there is a concert today

  hôm nay có một buổi hoà nhạc

  are you often in town?

  anh thường có ở tỉnh không

  ví dụ khác
 • trở nên, trở thành
 • they'll be linguists in some years time

  vài năm nữa họ sẽ trở thành những nhà ngôn ngữ học

 • xảy ra, diễn ra
 • when is the wedding to be

  bao giờ đám cưới sẽ cử hành

 • giá
 • this book is five pence

  cuốn sách này giá năm xu

 • be to phải, định, sẽ
 • what time am I to come?

  mấy giờ tôi phải đến

  he is to leave for Hanoi tomorrow

  ngày mai nó sẽ đi Hà nội

 • (+ động tính từ hiện tại) đang
 • they are doing their work

  họ đang làm việc của họ

 • (+ động tính từ quá khứ) bị, được
 • the boy is scolded by his mother

  đứa bé bị mẹ mắng

  the house is being built

  ngôi nhà đang được xây

  ví dụ khác

  Cụm từ/thành ngữ

  to have been

  đã đi, đã đến

  to be against

  chống lại

  to be for

  tán thành, đứng về phía