TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: belike

/bi'laik/
Thêm vào từ điển của tôi
Phó từ
  • phó từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) có lẽ, không chừng