TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: like

/laik/
Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
 • tính từ

  giống, giống nhau, như nhau, tương tự, cùng loại

  as like as two peas

  giống nhau như hai giọt nước

  what's he like?

  anh ta là người như thế nào? anh ta là hạng người như thế nào?

 • thực đúng, đúng như mong đợi

  it's like a Vietnamese to thirst for learning

  hiếu học thực đúng đặc tính người Việt Nam

  this poetry is something like

  thơ này mới thật là thơ

 • thích, sãn sàng, sãn lòng, vui lòng

  not to feel like going out today

  cảm thấy không thích đi chơi hôm nay

 • có vẻ như

  it looks like rain

  có vẻ như trời muốn mưa

 • gần, khoảng độ

  something like 100d

  khoảng độ 100 đồng

 • giới từ

  như

  don't talk like that

  đừng nói như vậy

  like mad

  như điên, điên cuồng

 • phó từ

  like very; like enough rất có thể

 • liên từ

  (thông tục) thay cho as như

  I cannot do it like you do

  tôi không thể làm cái đó như anh làm

 • danh từ

  người thuộc loại như; vật thuộc loại như

  did not ever see the like of it?

  có bao giờ anh trông thấy cái giống như cái đó không?

  music, painting and the like

  âm nhạc, hội hoạ và những môn thuộc loại đó

  ví dụ khác
 • cái thích

  likes and dislikes

  những cái thích và những cái không thích

 • động từ

  thích ưa, chuộng, yêu

  do you like fish?

  anh có thích cá không?

  I like his cheek+(mỉa mai) tôi mới thích thái độ láo xược của hắn làm sao

 • (would like, should like) muốn, ước mong

  I should like a cup of tea

  tôi muốn có một tách chè

  parents like their children to be successful in file

  bố mẹ muốn cho con cái thành công ở đời

  ví dụ khác
 • thích hợp, hợp với (thể trạng, sức khoẻ...)

  wine does not like me

  rượu vang không hợp với thể trạng của tôi, tôi không chịu đựng được rượu vang

 • thích, muốn

  you may do as you like

  anh có thể làm theo như ý thích

  Cụm từ/thành ngữ

  like father like son

  cha nào con nấy

  like master like man

  thầy nào tớ nấy

  like a shot

  không ngần ngại, sãn lòng; bất chấp hậu quả

  thành ngữ khác