TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: dislike

/dis'laik/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
  • danh từ

    sự không ưa, sự không thích, sự ghét

  • động từ

    không ưa, không thích, ghét