TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

41. get được, có được, kiếm được, lấy đ... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
42. can có thể, có khả năng Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
43. go đi, đi đến, đi tới Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
44. so vì thế, vì vậy, vì thế cho nên,... Liên từ
Thêm vào từ điển của tôi
45. from từ Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
46. do làm, thực hiện Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
47. here đây, ở đây, ở chỗ này

Thêm vào từ điển của tôi
48. no không Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
49. stay ở lại, lưu lại Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
50. face mặt Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi