TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

41. get được, có được, kiếm được, lấy đ... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
42. face mặt Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
43. go đi, đi đến, đi tới Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
44. from từ Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
45. can có thể, có khả năng Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
46. so vì thế, vì vậy, vì thế cho nên,... Liên từ
Thêm vào từ điển của tôi
47. right điều tốt, điều phải, điều đứng ... Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
48. here đây, ở đây, ở chỗ này

Thêm vào từ điển của tôi
49. do làm, thực hiện Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
50. been thì, là Động từ
Thêm vào từ điển của tôi