TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

1. the cái, con, người...

Thêm vào từ điển của tôi
2. you anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi,... Đại từ Đại từ nhân xưng
Thêm vào từ điển của tôi
3. and và, cùng, với Liên từ
Thêm vào từ điển của tôi
4. to đến, tới, về Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
5. of của Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
6. nude trần, trần truồng, khoả thân

Thêm vào từ điển của tôi
7. that ấy, đó, kia Liên từ Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
8. video video Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
9. for cho Liên từ Giới từ
Thêm vào từ điển của tôi
10. it cái đó, điều đó, con vật đó Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi