Từ: to

/tu:, tu, tə/

Giới từ
 • giới từ

 • đến, tới, về
 • from earth to heaven

  từ đất đến trời

  the road to Hanoi

  con đường đến Hà nội

  ví dụ khác
 • cho đến
 • to fight to the end

  đánh đến cùng

  you must drink it to the last drop

  anh phải uống cho đến giọt cuối cùng

  ví dụ khác
 • cho, với
 • to explain something to somebody

  giải thích điều gì cho ai

  it may be useful to your friend

  điều đó có thể có ích cho bạn anh

  ví dụ khác
 • đối với, về phần
 • as to your friend

  còn về phần bạn anh

 • theo
 • to my mind

  theo ý tôi

  to sing to the violin

  hát theo viôlông

 • so với, hơn
 • I prefer this to that

  tôi thích cái này hơn cái kia

 • trước, đối, chọi
 • face to face

  đối diện

  two to one

  hai chọi một

  ví dụ khác
 • của; ở
 • secretary to the manager

  thư ký của giám đốc

  Vietnam's Ambassador to the Mongolian People's Republic

  đại sứ Việt nam ở nước cộng hoà nhân dân Mông cổ

 • để, được
 • he came to help me

  anh ta đến để giúp đỡ tôi

  we hope to see you soon

  tôi hy vọng được sớm gặp anh

 • (đứng trước một động từ chưa chia, không có nghĩa)
 • to go

  đi

  to see

  thấy

 • phó từ

 • vào, lại
 • push the door to

  hãy đẩy cửa đóng vào

  to go to and fro

  đi đi lại lại