TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: to

/tu:, tu, tə/
Thêm vào từ điển của tôi
Giới từ
 • giới từ

  đến, tới, về

  from earth to heaven

  từ đất đến trời

  the road to Hanoi

  con đường đến Hà nội

  ví dụ khác
 • cho đến

  to fight to the end

  đánh đến cùng

  you must drink it to the last drop

  anh phải uống cho đến giọt cuối cùng

  ví dụ khác
 • cho, với

  to explain something to somebody

  giải thích điều gì cho ai

  it may be useful to your friend

  điều đó có thể có ích cho bạn anh

  ví dụ khác
 • đối với, về phần

  as to your friend

  còn về phần bạn anh

 • theo

  to my mind

  theo ý tôi

  to sing to the violin

  hát theo viôlông

 • so với, hơn

  I prefer this to that

  tôi thích cái này hơn cái kia

 • trước, đối, chọi

  face to face

  đối diện

  two to one

  hai chọi một

  ví dụ khác
 • của; ở

  secretary to the manager

  thư ký của giám đốc

  Vietnam's Ambassador to the Mongolian People's Republic

  đại sứ Việt nam ở nước cộng hoà nhân dân Mông cổ

 • để, được

  he came to help me

  anh ta đến để giúp đỡ tôi

  we hope to see you soon

  tôi hy vọng được sớm gặp anh

 • (đứng trước một động từ chưa chia, không có nghĩa)

  to go

  đi

  to see

  thấy

 • phó từ

  vào, lại

  push the door to

  hãy đẩy cửa đóng vào

  to go to and fro

  đi đi lại lại