TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: stolen

/sti:l/
Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
 • động từ

  ăn cắp, ăn trộm

 • lấy bất thình lình, làm vụng trộm; khéo chiếm được (bằng thủ đoạn kín đáo...)

  to steal a kiss

  hôn trộm

  to steal away someone's heart

  khéo chiếm được cảm tình của ai (bằng thủ đoạn kín đáo...)

 • lẻn, đi lén

  to steal out of the room

  lẻn ra khỏi phòng

  to steal into the house

  lẻn vào trong nhà

 • khéo chiếm được (cảm tình của ai bằng thủ đoạn kín đáo...)

  Cụm từ/thành ngữ

  to steal away

  lẻn, đi lén

  to steal by

  lẻn đến cạnh, lẻn đến bên

  to steal in

  lẻn vào, lén vào

  thành ngữ khác