TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

21. we chúng tôi, chúng ta Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
22. not không Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
23. was thì, là Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
24. like giống, giống nhau, như nhau, tư... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
25. know biết; hiểu biết Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
26. are thì, là

Thêm vào từ điển của tôi
27. belike (từ cổ,nghĩa cổ) có lẽ, không c... Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
28. there ở đó, tại đó, chỗ đó, chỗ ấy, đ... Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
29. just chỉ Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
30. come đến, tới, đi đến, đi tới, đi lạ... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi