TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

21. we chúng tôi, chúng ta Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
22. not không Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
23. i'd viết tắt của I had, I should, ...

Thêm vào từ điển của tôi
24. was thì, là Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
25. like giống, giống nhau, như nhau, tư... Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
26. know biết; hiểu biết Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
27. video video Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
28. are thì, là

Thêm vào từ điển của tôi
29. belike (từ cổ,nghĩa cổ) có lẽ, không c... Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
30. there ở đó, tại đó, chỗ đó, chỗ ấy, đ... Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi