TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

51. no không Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
52. high cao Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
53. stay ở lại, lưu lại Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
54. up ở trên, lên trên, lên Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
55. one một

Thêm vào từ điển của tôi
56. but nhưng, nhưng mà Liên từ
Thêm vào từ điển của tôi
57. something một điều gì đó, một việc gì đó;... Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
58. would nên, sẽ Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
59. bravo hay!, hay lắm!, hoan hô! Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
60. want muốn, cần Động từ
Thêm vào từ điển của tôi