Từ điển của tôi

51. but nhưng, nhưng mà Liên từ
Thêm vào từ điển của tôi
52. something một điều gì đó, một việc gì đó;... Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
53. been thì, là Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
54. boss (từ lóng) ông chủ, thủ trưởng Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
55. i tôi, ta, tao, tớ Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
56. right điều tốt, điều phải, điều đứng ... Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
57. want Muốn, thiếu, không có Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
58. he nó, anh ấy, ông ấy... (chỉ ngườ... Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
59. how thế nào, như thế nào; sao, ra s...

Thêm vào từ điển của tôi
60. when khi nào, hồi nào, lúc nào, bao ...

Thêm vào từ điển của tôi