TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

51. up ở trên, lên trên, lên Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
52. right điều tốt, điều phải, điều đứng ... Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
53. one một

Thêm vào từ điển của tôi
54. been thì, là Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
55. but nhưng, nhưng mà Liên từ
Thêm vào từ điển của tôi
56. something một điều gì đó, một việc gì đó;... Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
57. would nên, sẽ Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
58. high cao Tính từ
Thêm vào từ điển của tôi
59. want muốn, cần Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
60. cong (viết tắt) của congratulations

Thêm vào từ điển của tôi