TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

61. make làm, chế tạo Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
62. cong (viết tắt) của congratulations

Thêm vào từ điển của tôi
63. solution sự hoà tan

Thêm vào từ điển của tôi
64. he nó, anh ấy, ông ấy... (chỉ ngườ... Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
65. boss (từ lóng) ông chủ, thủ trưởng Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
66. how thế nào, như thế nào; sao, ra s...

Thêm vào từ điển của tôi
67. a một

Thêm vào từ điển của tôi
68. them chúng, chúng nó, họ Đại từ
Thêm vào từ điển của tôi
69. ban cấm, cấm chỉ Động từ
Thêm vào từ điển của tôi
70. when khi nào, hồi nào, lúc nào, bao ...

Thêm vào từ điển của tôi