TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Thời gian


1 now bây giờ, lúc này, giờ đây, hiện... Thời gian
Thêm vào từ điển của tôi
2 time thời gian, thì giờ Thời gian
Thêm vào từ điển của tôi
3 never không bao giờ, không khi nào Thời gian
Thêm vào từ điển của tôi
4 even ngay cả, ngay Thời gian
Thêm vào từ điển của tôi
5 ever bao giờ; từ trước đến giờ; hàng... Thời gian
Thêm vào từ điển của tôi
6 day ban ngày Thời gian
Thêm vào từ điển của tôi
7 forever mãi mãi, vĩnh viễn Thời gian Phó từ
Thêm vào từ điển của tôi
8 moment một chốc, một lúc, một lát Thời gian
Thêm vào từ điển của tôi
9 year năm Thời gian Danh từ
Thêm vào từ điển của tôi
10 previously trước, trước đây Thời gian
Thêm vào từ điển của tôi