TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: the

/ði:, ði, ðə/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • mạo từ

  cái, con, người...

  the house

  cái nhà

  the cat

  con mèo

 • ấy, này (người, cái, con...)

  I dislike the man

  tôi không thích người này

 • duy nhất (người, vật...)

  he is the shoemaker here

  ông ta là người thợ giày duy nhất ở đây

 • phó từ

  (trước một từ so sánh) càng

  the sooner you start the sooner you will get there

  ra đi càng sơm, anh càng đến đấy sớm

  so much the better

  càng tốt

  ví dụ khác