Từ: the

/ði:, ði, ðə/

chưa có chủ đề
 • mạo từ

 • cái, con, người...
 • the house

  cái nhà

  the cat

  con mèo

 • ấy, này (người, cái, con...)
 • I dislike the man

  tôi không thích người này

 • duy nhất (người, vật...)
 • he is the shoemaker here

  ông ta là người thợ giày duy nhất ở đây

 • phó từ

 • (trước một từ so sánh) càng
 • the sooner you start the sooner you will get there

  ra đi càng sơm, anh càng đến đấy sớm

  so much the better

  càng tốt

  ví dụ khác