TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: you

/ju:/
Thêm vào từ điển của tôi
Đại từ Đại từ nhân xưng
 • đại từ

  anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài, các người, chúng mày

  you all know that...

  tất cả các anh đều biết rằng...

  he spoke of you

  hắn ta nói về anh

  ví dụ khác