Từ: you

/ju:/

Đại từ
 • đại từ

 • anh, chị, ông, bà, ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài, các người, chúng mày
 • you all know that...

  tất cả các anh đều biết rằng...

  he spoke of you

  hắn ta nói về anh

  ví dụ khác
 • ai, người ta
 • you never can tell

  ai biết đâu được