TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: all

/ɔ:l/
Thêm vào từ điển của tôi
Tính từ
 • tính từ

  tất cả, hết thảy, toàn bộ, suốt trọn, mọi

  all my life

  suốt đời tôi, trọn đời tôi

  all day

  suốt ngày

  ví dụ khác
 • danh từ

  tất cả, tất thảy, hết thảy, toàn thể, toàn bộ

  all of us

  tất cả chúng tôi; tất cả chúng ta

  all is over!

  thế là xong tất cả!

  ví dụ khác
 • không dám (lời đáp khi ai cảm ơn mình)

 • phó từ

  hoàn toàn, toàn bộ, tất cả, trọn vẹn

  to be dressed all in white

  mặc toàn trắng

  that's all wrong

  cái đó sai cả rồi

 • không ai giúp đỡ, tự làm lấy

 • thình lình, đột nhiên

  all over the world

  khắp thế giới

  to be covered all over with mud

  bùn bẩn khắp người

 • xong, hết, chấm dứt

  it's all over

  thế là xong, thế là hết

 • hoàn toàn đúng là, y như hệt

  she is her mother all over

  cô ta y hệt như bà mẹ

  he is not quite all there

  anh ta mất trí rồi; trí óc anh ta không còn sáng suốt nữa rồi

  ví dụ khác
 • mặc dù thế nào, dù sao đi nữa

  he was punished all the same

  mặc dù thế nào hắn cũng cứ bị phạt

  all the same I ought to have stayed

  dù sao chăng nữa tôi phải ở lại thì phải

  ví dụ khác

  Cụm từ/thành ngữ

  above all

  (xem) above

  after all

  (xem) after

  all but

  gần như, hầu như, suýt

  thành ngữ khác