TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: going

/'gouiɳ/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • tính từ

  đang đi

 • danh từ

  sự ra đi

 • trạng thái đường sá (xấu, tốt...); việc đi lại

  the going is hand over this rough road

  việc đi lại trên đường gồ ghề này vất vả

 • tốc độ (của xe lửa...)

 • tính từ

  đang chạy, đang hoạt động, đang tiến hành đều

  a going concern

  một hâng buôn đang làm ăn phát đạt

 • có, hiện có, tồn tại