TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: could

/kæn/
Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
 • động từ

  có thể, có khả năng

  it can not be true

  điều đó không thể có thật được

 • danh từ

  bình, bi đông, ca (đựng nước)

 • vỏ đồ hộp, hộp đồ hộp

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ghế đẩu, ghế ngồi ở nhà tiêu

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) nhà tù, nhà giam

 • động từ

  đóng hộp (thịt, cá, quả...)

 • ghi vào băng ghi âm, thu vào đĩa (bản nhạc)

 • (từ lóng) đuổi ra khỏi trường (học sinh); đuổi ra, thải ra

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) chấm dứt, chặn lại, ngăn lại

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) bỏ tù, bắt giam

 • có thể, được phép

  you can go now

  bây giờ anh có thể đi được

 • biết

  can speak English

  biết nói tiếng Anh

  Cụm từ/thành ngữ

  to be in the can

  đã làm xong và sẵn sàng để đem ra dùng

  to carry the can

  (từ lóng) chịu trách nhiệm, gánh trách nhiệm