TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

58091. bear's cub gấu con

Thêm vào từ điển của tôi
58092. tiger's-eye ngọc mắt mèo

Thêm vào từ điển của tôi
58093. men's room nơi vệ sinh nam

Thêm vào từ điển của tôi
58094. sou'wester gió tây nam

Thêm vào từ điển của tôi
58095. goat's wool vật không có thật

Thêm vào từ điển của tôi
58096. poet's corner góc thi nhân (chỗ dành cho mộ v...

Thêm vào từ điển của tôi
58097. unidea'd không có ý kiến

Thêm vào từ điển của tôi
58098. calf's teeth răng sữa

Thêm vào từ điển của tôi
58099. mother's day ngày lễ các bà mẹ

Thêm vào từ điển của tôi
58100. charles's wain (thiên văn học) chòm sao Gấu lớ...

Thêm vào từ điển của tôi