Tiếp theo5 Huỷ
CHỨC NĂNG
Chức năng hỗ trợ học tiếng Anh
Luyện nghe câu Luyện nghe và đoán câu
Luyện nghe từ Luyện nghe và đoán từ
Copy Sub Anh Lưu phụ đề tiếng Anh về máy
Copy Sub Việt Lưu phụ đề tiếng Việt về máy

Play từng câu Click và play từng câu

Tự động chuyển tập Tự chuyển tập khi hết video
Play lặp lại Play lặp lại từ đầu khi hết video

Tăng kích thước Sub Tăng cỡ chữ phụ đề trong video
Cỡ Sub mặc định Cỡ chữ phụ đề mặc định
Giảm kích thước Sub Giảm cỡ chữ phụ đề trong video
Phụ đề Tuỳ chọn phụ đề trong video
Tắt (phím tắt số 3/~)
Tiếng Anh (phím tắt số 1)
Tiếng Việt (phím tắt số 2)
Song ngữ (phím tắt số 3)<< >> Pause Tốc độ
Tốc độ
Tập: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Shape - Name of the Shape

Bài 11: Hình dạng - tên của các hình.

6.490 lượt xem
THEO DÕI 546

Bài 11: Shape - Name of the Shape  - Hình dạng  - tên của các hình.  

Hãy tiếp tục bài học với tên tiếng anh các hình: 
1. Circle /'sə:kl/ hình tròn 

2. Triangle /’traiæɳgl/ hình tam giác 

3. Square /skweə/ hình vuông 

4. Rectangle /’rek,tæɳgl/ hình chữ nhật 

5. Pentagon /’pentəgən/ hình ngũ giác 

6. Hexagon /'heksægən/ hình lục giác

7. Octagon /'ɔktəgən/ Hình bát giác 

8. Oval /'ouvəl/ hình bầu dục 

9. star /stɑ:/ hình sao 

10. Cone /koun/ hình nón 

11. Sphere /sfiə/ hình cầu

12. Cube /kju:b/ hình lập phương/hình khối 

13. Cylinder /'silində/ hình trụ 

14. Pyramid /'pirəmid/ hình chóp

Luyện tập: số 12: Hình dạng 

 

Xem danh sách bài học:

Học tiếng Anh từ đầu cùng Toomva

LUYỆN NGHE

<< >> Play Ẩn câu