TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: plan

/plæn/
Thêm vào từ điển của tôi
Công việc Danh từ
 • danh từ

  kế hoạch, dự kiến, dự định

  a plan of campaign

  kế hoạch tác chiến

  to upset someone's plan

  làm đảo lộn kế hoạch của ai

  ví dụ khác
 • sơ đồ, đồ án (nhà...)

  the plan of building

  sơ đồ một toà nhà

 • bản đồ thành phố, bản đồ

 • mặt phẳng (luật xa gần)

 • dàn bài, dàn ý (bài luận văn...)

 • cách tiến hành, cách làm

  the best plan would be to...

  cách tiến hành tốt nhất là...

 • động từ

  vẻ bản đồ của, vẽ sơ đồ của (một toà nhà...)

 • làm dàn bài, làm dàn ý (bản luận văn...)

 • đặt kế hoạch, trù tính, dự tính, dự kiến

  to plan to do something

  dự định làm gì

  to plan an attack

  đặt kế hoạch cho một cuộc tấn công, trù tính một cuộc tấn công

 • đặt kế hoạch, trù tính, dự tính, dự kiến

  to plan for the future

  đặt kế hoạch cho tương lai, trù tính cho tương lai