TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: transplant

/træns'plɑ:nt/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
  • động từ

    (nông nghiệp) ra ngôi; cấy (lúa)

  • đưa ra nơi khác, di thực

  • (y học) cấy, ghép