TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: plane

/plein/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • danh từ

  (thực vật học) cây tiêu huyền ((cũng) plane-tree, platan)

 • cái bào

 • động từ

  bào (gỗ, kim loại...)

 • (từ cổ,nghĩa cổ) làm bằng phẳng, san bằng

  to plane the way

  san bằng con đường

 • danh từ

  mặt, mặt bằng, mặt phẳng

  inclinedn plane

  mặt nghiêng

 • cánh máy bay; máy bay

 • mặt tinh thể

 • (ngành mỏ) đường chính

 • (nghĩa bóng) mức, trình độ

  plane of thought

  trình độ tư tưởng

  plane of knowledge

  trình độ hiểu biết

  ví dụ khác
 • động từ

  đi du lịch bằng máy bay

 • (+ down) lướt xuống (máy bay)

 • tính từ

  bằng, bằng phẳng

 • (toán học) phẳng

  plane figure

  hình phẳng

  Cụm từ/thành ngữ

  to plane away

  to plane down

  bào nhẵn