TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: earth

/ə:θ/
Thêm vào từ điển của tôi
Danh từ
 • danh từ

  đất, đất liền, mặt đất (đối lại với trời); quả đất

 • (hoá học) đất

  rare earths

  đất hiếm

 • hang (cáo, chồn...)

  to go to earth

  chui vào tận hang

 • trần gian, cõi tục (đối với thiên đường, địa ngục)

 • động từ

  vun (cây); lấp đất (hạt giống)

 • đuổi (cáo...) vào hang

 • chạy vào hang (cáo...)

 • điện đặt dây đất, nối với đất

  Cụm từ/thành ngữ

  to come back to earth

  thôi mơ tưởng mà trở về thực tế

  to move heaven and earth

  (xem) move