TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: earthy

/'ə:θi/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
  • tính từ

    như đất; bằng đất

  • (nghĩa bóng) trần tục, phàm tục