TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: earthly

/'ə:θli/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • tính từ

  (thuộc) quả đất

 • trần tục

 • (thông tục) có thể, có thể tưởng tượng được

  no earthly reason

  chả có chút lý do nào

  no earthly use

  không có chút tác dụng nào

  Cụm từ/thành ngữ

  not an earthly

  (từ lóng) đừng hòng thành công