TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: line

/lain/
Thêm vào từ điển của tôi
Danh từ
 • danh từ

  dây, dây thép

  to hang the clothes on the line

  phơi quần áo ra dây thép

 • vạch đường, đường kẻ

  to draw a line

  kẻ một đường

  a carved line

  đường cong

 • đường, tuyến

  line of sight

  đường ngắm (súng)

  line of communication

  đường giao thông

  ví dụ khác
 • hàng, dòng (chữ); câu (thơ)

  to begin a new line

  xuống dòng

  just a line to let someone know that

  mấy chữ để báo cho ai biết là

  ví dụ khác
 • hàng, bậc, lối, dãy

  to be on a line with

  ở cùng hàng với, ngang hàng với

  to stand in a line

  đứng sắp hàng

 • (số nhiều) đường, nét, khuôn; vết nhăn

  the lines of a ship

  hình nét của một con tàu

 • (quân sự) tuyến, phòng tuyến

  the front line

  chiến tuyến, tuyến đầu

  a defence line

  tuyến phòng thủ

  ví dụ khác
 • ranh giới, giới hạn

  to draw the line somewhere

  vạch ra một giới hạn nào đó

 • dòng, dòng dõi, dòng giống

  to come of a good line

  con dòng cháu giống

  a line of scholars

  một dòng học giả

 • phương châm, phương pháp, quy tắc, cách, thói, lối...

  line of conduct

  cách ăn ở, cách cư xử

 • ngành, phạm vi; chuyên môn, sở trường

  to be in the banking line

  ở trong ngành ngân hàng

  history is his particular line

  lịch sử là một môn sở trường của ông ta

 • (thương nghiệp) mặt hàng, vật phẩm

  ground-nuts are one pf our export lines

  lạc là một trong những mặt hàng xuất khẩu của ta

 • (số nhiều) hoàn cảnh, tình thế; đường lối, cách tiến hành

  on the party's lines

  theo đường lối của đảng

  I can't go on with the work on such lines

  tôi không thể tiếp tục làm việc trong hoàn cảnh thế này

 • (the line) đường xích đạo

  to cross the Line

  vượt qua đường xích đạo

 • lai (đơn vị dài bằng một phần mười hai của insơ)

 • (quân sự) (the line) quân đội chính quy

 • (số nhiều) giấy giá thú ((cũng) marriage lines)

 • (số nhiều) (sân khấu) lời của một vai

 • động từ

  vạch, kẻ thành dòng

  to line a sheet of paper

  kẻ một tờ giấy

  to line out a stone (a piece of wood)

  vạch một đường trên phiến đá (trên tấm gỗ) (để cưa)

  ví dụ khác
 • làm nhăn, làm cho có ngấn, làm cho có vạch

  face line d with care

  mặt có vết nhăn vì lo lắng

 • sắp thành hàng dàn hàng

  to line up troops

  sắp quân lính thành hàng ngũ

  to line out men

  dàn quân ra

 • sắp hàng, đứng thành hàng ngũ

  to line up

  đứng thành hàng ngũ

  to line out

  dàn hàng

 • lót

  to line a garment

  lót một cái áo

 • (nghĩa bóng) làm đầy, nhồi, nhét

  to line one's stomach

  nhồi nhét đầy ruột, ăn no đẫy

  to line one's purse

  nhét đầy ví

 • phủ, đi tơ (chó)

  Cụm từ/thành ngữ

  on the line

  mập mờ ở giữa

  to bring into line [with]

  làm cho đồng ý, làm cho cộng tác (với)

  to come into line [with]

  đồng ý công tác (với)

  thành ngữ khác