TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: change

/tʃeindʤ/
Thêm vào từ điển của tôi
Danh từ
 • danh từ

  sự đổi, sự thay đổi, sự biến đổi

  to undergo a complete change

  thay đổi hoàn toàn

  just for a change

  để thay đổi một chút

  ví dụ khác
 • trăng non

 • bộ quần áo sạch (để dự phòng) ((cũng) a change of clothes)

 • tiền đổi, tiền lẻ

 • tiền phụ lại (cho khách hàng)

 • nơi đổi tàu xe

 • sự giao dịch chứng khoán; thị trường chứng khoán (ở Luân-đôn) ((cũng) Change, (viết tắt) của Exchange)

 • (số nhiều) trật tự rung chuông

 • (thông tục) không móc được của ai cái gì

 • động từ

  đổi, thay, thay đổi

  to change one's coat

  thay áo

 • đổi, đổi chác

  to change something for something

  đổi lấy cái gì

  to change places with somebody

  đổi chỗ cho ai

  ví dụ khác
 • (+ to, into, from) biến đổi, đổi thành

 • đổi ra tiền lẻ

  to change a bank-note

  đổi tờ giấy bạc ra tiền lẻ

 • thay đổi, biến đổi

  all things change

  mọi vật đều thay đổi

 • sang tuần trăng mới, sang tuần trăng non (trăng)

  when does the moon change?

  khi nào sang tuần trăng mới, khi nào có trăng non?

 • thay quần áo

  I'll change and come down at once

  tôi sẽ thay quần áo và xuống ngay

 • đổi tàu xe

  we must change at the next station

  đến ga sau chúng ta sẽ phải đổi tàu

 • (thông tục) thay giày

 • đổi chân nhịp (khi diễu hành theo nhịp trống)

  Cụm từ/thành ngữ

  change of life

  (y học) thời kỳ mãn kinh

  to get no change out of somebody

  không địch lại được ai (trong cuộc tranh luận); không cạnh tranh nổi ai (trong việc buôn bán)

  to ring the changes on a subject

  lặp đi lặp lại một vấn đề dưới hình thức khác nhau, nhai đi nhai lại một vấn đề dưới những hình thức khác nhau

  thành ngữ khác