TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: age

/eidʤ/
Thêm vào từ điển của tôi
Danh từ
 • danh từ

  tuổi

  what is your age?

  anh bao nhiêu tuổi?

  to be twenty years of age

  hai mươi tuổi

  ví dụ khác
 • tuổi già, tuổi tác

  back bent with age

  lưng còng vì tuổi tác

 • thời đại, thời kỳ

  the stone age

  thời kỳ đồ đá

  the golden age

  thời kỳ hoàng kim

 • tuổi trưởng thành

  to be (come) of age

  đến tuổi trưởng thành

  to be under age

  chưa đến tuổi trưởng thành

 • (thông tục), ((thường) số nhiều) lâu lắm, hàng thế kỷ

  I haven't seen him for ages

  đã lâu lắm tôi không gặp anh ấy

 • thế hệ

  Cụm từ/thành ngữ

  to act (be) one's age

  xử sự đúng lúc với bậc tuổi mình

  age consent

  (xem) consent

  to beat one's well

  già mà còn khoẻ, nom trẻ hơn tuổi

  thành ngữ khác