TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: rare

/reə/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • tính từ

  hiếm, hiếm có, ít có

  a rare plant

  một loại cây hiếm

  a rare opportunity

  cơ hội hiếm có

  ví dụ khác
 • loãng

  the rare atmosphere of the mountain tops

  không khí loâng trên đỉnh núi

 • rất quý, rất tốt, rất ngon, rất vui...

  to have a rare time (fun)

  được hưởng một thời gian rất vui

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tái, xào còn hơi sống, rán còn lòng đào

  rare beef

  bò tái

  rare beefsteak

  bít tết còn lòng đào