TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: rarefaction

/,reəri'fækʃn/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
  • danh từ

    (vật lý) sự làm loãng khí, sự rút khí