TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: business

/'biznis/
Thêm vào từ điển của tôi

Công việc Gia đình Danh từ
 • danh từ

  việc buôn bán, việc kinh doanh, việc thương mại

  to do business with somebody

  buôn bán với ai

  to go into business

  đi vào con đường kinh doanh

 • công tác, nghề nghiệp; công việc, nhiệm vụ việc phải làm

  teacher's business

  công việc của giáo viên

  to make it one's business to do something

  coi nhiệm vụ của mình là phải làm cái gì

  ví dụ khác
 • quyền

  you have no business to do that

  anh không có quyền làm như vậy

 • việc khó khăn

  what a business it is to meet him

  gặp anh ta thật là một điều khó khăn

 • tuồm vấn đề; quá trình diễn biến

  to be sick of the whole business

  chán ngấy với việc này rồi

 • vấn đề trong chương trình nghị sự

  the business of the day

  chương trình nghị sự

 • sự giao dịch

  man of business

  người thay đổi để giao dịch

 • (thông tục) phần có tác dụng thực tế (của cái gì)

 • cách diễn xuất (trên sân khấu)

 • nhuồm khoé

 • tình trạng bận rộn

  Cụm từ/thành ngữ

  to be out of business

  vỡ nợ, phá sản

  business is business

  công việc là công việc, tình là tình (không nhập nhằng lẫn lộn được)

  to do big business

  buôn bán lớn

  thành ngữ khác