TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: warm

/wɔ:m/
Thêm vào từ điển của tôi
Động từ
 • tính từ

  ấm; làm cho ấm

  warm water

  nước ấm

  warm exercise

  bài thể dục làm cho ấm người

  ví dụ khác
 • (hội họa) ấm (màu sắc)

 • (thể dục,thể thao) còn nồng, chưa bay hết; còn mới, còn rõ (hơi, dấu vết của những con thú)

 • sôi nổi, nhiệt tình, nhiệt liệt

  warm admirer

  người hâm mộ nhiệt tình

  warm controversy

  cuộc tranh cãi sôi nổi

  ví dụ khác
 • niềm nở, nồng hậu

  a warm welcome

  sự đón tiếp niềm nở

  warm temperament

  tính đa tình

 • nguy hiểm; hiểm yếu (vị trí, địa điểm)

  a warm position

  một vị trí nguy hiểm

  one of the warmest corners on the battlefield

  một trong những khu vực ác liệt nhất trên chiến trường

 • phong lưu (sống)

 • quen việc, ấm chỗ (công chức)

 • (thông tục) sắp tìm thấy, gần đúng (trò chơi trẻ con)

  you are getting warm

  cậu sắp thấy rồi đấy

 • danh từ

  vật ấm, vật làm ấm (áo...)

 • sự sưởi ấm, sự làm cho nóng người

  to have a warm

  sưởi cho ấm, làm gì cho ấm người

 • động từ

  làm cho nóng, hâm nóng, làm cho ấm

  to warm water

  đun nước cho nóng

  to warm oneself

  sưởi, phơi nắng cho ấm

 • (nghĩa bóng) làm tức giận, trêu tức

  to warm someone

  trêu tức ai

 • (nghĩa bóng) kích thích, làm sôi nổi, làm cho ấm (lòng...)

  the sight of the children warms my heart

  trông thấy những em nhỏ lòng tôi ấm lên

 • đánh, quất, vụt

  to warm someone ['s jacket]

  nện cho ai một trận

 • sưởi ấm

 • nổi nóng, phát cáu, phát tức

 • sổi nổi lên

  my heart warms to him

  tôi cảm thấy mến anh ta

 • (thể dục,thể thao) khởi động cho nóng người

 • trở nên nồng nhiệt, trở nên sôi nổi

  Cụm từ/thành ngữ

  warn language

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) (như) warm words

  warm words

  lời nói nặng

  warm work

  công việc gay go nguy hiểm; cuộc xung đột gay go nguy hiểm

  thành ngữ khác