TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: surprise

/sə'praiz/
Thêm vào từ điển của tôi
Danh từ
 • danh từ

  sự ngạc nhiên

  his surprise was visible

  vẻ ngạc nhiên của anh ta lộ rõ ra

  to my great surprise

  làm tôi rất ngạc nhiên

 • sự bất ngờ, sự bất thình lình

  the post was taken by surprise

  đồn bị chiếm bất ngờ

 • điều làm ngạc nhiên, thú không ngờ

  I have a surprise for you

  tôi đành cho anh một thú không ngờ

 • (định ngữ) bất ngờ

  a surprise visit

  cuộc đến thăm bất ngờ

 • (định ngữ) ngạc nhiên

  surprise packet

  gói trong đó có những thứ mình không ngờ, gói "ngạc nhiên"

 • động từ

  làm ngạc nhiên, làm kinh ngạc

  more surprised than frightened

  ngạc nhiên hơn là sợ

 • đột kích, đánh úp; chộp thình lình, chộp bắt (ai); bắt quả tang (ai)

  to surprise someboby in the act

  bắt ai quả tang

 • bất thình lình đẩy (ai) đến chỗ

  to surprise someone into consent

  bất thình lình đẩy ai đến chỗ phải đồng ý