TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: respond

/ris'pɔns/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • động từ

  phản ứng lại

  to respond with a blow

  đập lại bằng một đòn

 • đáp lại, hưởng ứng (lời kêu gọi, sự đối xử tốt...)

  to respond to the appeal

  hưởng ứng lời kêu gọi

  to respond to someone's kindness

  đáp lại lòng tốt của ai