TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: professional

/professional/
Thêm vào từ điển của tôi

Công việc Danh từ
 • tính từ

  (thuộc) nghề, (thuộc) nghề nghiệp

  professional skill

  tay nghề

 • chuyên nghiệp

  professional politician

  nhà chính trị chuyên nghiệp

  professional boxer

  võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp

 • danh từ

  người chuyên nghiệp

 • (thể dục,thể thao) đấu thủ nhà nghề