TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: motion

/'mouʃn/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • danh từ

  sự vận động, sự chuyển đông, sự di động

  motion to and from

  sự chuyển động qua lại

 • cử động, cử chỉ, dáng đi

  a very graceful motion

  dáng đi rất duyên dáng

 • bản kiến nghị; sự đề nghị

  to table a motion

  đưa ra một đề nghị

  on the motion of

  theo đề nghị của

 • (y học) sự đi ngoài, sự đi ỉa

 • máy móc

 • động từ

  ra hiệu, ra ý

  to motion someone to go out

  ra hiệu cho ai đi ra