TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: promotion

/promotion/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • danh từ

  sự thăng chức, sự thăng cấp, sự đề bạt; sự cho lên lớp

  to win (obtain, gain, earn) promotion

  được thăng chức, được thăng cấp

 • sự đẩy mạnh, sự xúc tiến; sự khuyến khích

  to form a society for the promotion of science

  thành lập một hội để đẩy mạnh khoa học

  the promotion of production

  sự đẩy mạnh sản xuất

 • sự đề xướng, sự sáng lập

 • sự tích cực ủng hộ để thông qua, sự vận động để thông qua (một đạo luật)

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự quảng cáo (hàng...)