TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: machine

/mə'ʃi:n/
Thêm vào từ điển của tôi
Kinh doanh
 • danh từ

  máy móc, cơ giới

 • người máy; người làm việc như cái máy

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cơ quan đầu nâo, bộ máy chỉ đạo (của một tổ chức, một đảng phái chính trị)

 • xe đạp, xe đạp ba bánh

 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) máy bơm cứu hoả

 • máy thay cảnh (ở sân khấu)

 • tính từ

  (thuộc) máy móc

  machine age

  thời đại máy móc

 • bằng máy

  machine winding

  sự cuốn chỉ (vào ống) bằng máy

 • động từ

  làm bằng máy, dùng máy