TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: tape

/teip/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • danh từ

  dây, dải (để gói, buộc, viền)

 • băng

  a tape of paper

  một băng giấy

 • băng ghi âm, băng điện tín

 • (thể dục,thể thao) dây chăng ở đích

  to breast the tape

  tới đích đầu tiên

 • động từ

  viền

  to tape a dress

  viền một cái áo

 • buộc

  to tape a parcel

  buộc một cái gói

 • đo bằng thước dây

 • đánh dấu; tính ra chỗ (đặt cái gì...)

  to tape an enemy battery

  tính ra chỗ đặt một ổ pháo của địch

 • (thông tục) đo, tính, xét, nắm

  I've got the situation taped

  tôi đã nắm vững tình hình