TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: squid

/skwid/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
  • danh từ

    súng cối bắn tàu ngầm

  • mực ống

  • mồi nhân tạo

  • động từ

    câu bằng mồi mực