TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: spider

/'spaidə/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • danh từ

  con nhện

 • cái kiềng

 • cái chảo ba chân

 • xe ngựa hai bánh

  Cụm từ/thành ngữ

  spider and fly

  người giăng bẫy và kẻ mắc bẫy