TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: skin-game

/'skingeim/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
  • danh từ

    (từ lóng) sự lừa đảo