TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: habit

/'hæbit/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
 • danh từ

  thói quen, tập quán

  to be in the habit of...

  có thói quen...

  to fall into a habit

  nhiễm một thói quen

  ví dụ khác
 • thể chất, tạng người; vóc người

  a man of corpulent habit

  người vóc đẫy đà

 • tính khí, tính tình

  a habit of mind

  tính tình, tính khí

 • (sinh vật học) cách mọc; cách phát triển

 • bộ quần áo đi ngựa (của đàn bà) ((cũng) riding habit)

 • (từ cổ,nghĩa cổ) áo (chủ yếu là của thầy tu)

 • động từ

  mặc quần áo cho

 • (từ cổ,nghĩa cổ) ở, cư trú tại (một nơi nào)