TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: gametophyte

/gə'mi:təfait/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
  • danh từ

    (thực vật học) thể giao t