TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: gamekeeper

/'geim,ki:pə/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
  • danh từ

    người canh rừng không cho săn trộm th