TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: flocky

/flocky/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
  • tính từ

    thành cụm, thành túm (như bông, len)