TỪ ĐIỂN CỦA TÔI

Từ: diatomaceous earth

/,daiətə'meiʃəs'ə:θ/
Thêm vào từ điển của tôi
chưa có chủ đề
  • danh từ

    (địa lý,địa chất) điatomit